داستان كوتاه discussion

30 views

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Shahrzad (new)

Shahrzad (222225) | 43 comments


بیخود که شد
تازه فهمید چه اشتباهی کرده است
تازه فهمید که باخود بودن بهتر از بیخود بودن است
دوباره با هراس پنجره را باز کرد
ولی هرچه گشت خودش را پیدا نکرد
حالا سال هاست که دنبال خودش استmessage 2: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments حالا هیچ فرقی دیگه نمیکنه
دیگه گم شده
پیدا کردنش خیلی سخته
شاید روزی دوباره پیدا شودmessage 3: by سحر (new)

سحر | 381 comments ولی حتما پیدا میشه


back to top