داستان كوتاه discussion

18 views
محکمه ی الهی /خليل جوادي

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments یه شب که من حسابی خسته بودم

همینجوری چشـــــــــامو بسته بودم

سیاهی چشام یه لحــظه سر خورد

یه دفعه مثل مرده هـــــــا خوابم برد

تــو خواب دیدم محشر کــبری شده

محکـمــة الهــــی بــرپــــاشـــده
خـــدا نشستـه مــردم از مــرد و زن

ردیف ردیف مقــابلش واستــــــــادن

چرتکه گذاشتــه و حساب می کنـه

به بنده هاش عتاب خطاب می کنـه

میگه چـرا این همــه لج می کنیـد
راهتــونو بـی خـودی کج مـی کنیـد
آیــــــــه فرستـادم کــه آدم بشیـــد
بــا دلخوشـی کنــار هـم جـم بشید
دلای غــم گرفتــه رو شــ­­ــاد کنیــد


با فکــرتـون دنیا رو آباد کنیدعقل دادم برید تدبـّر کـنیدنـه اینکه جای عقلو کاه پر کنیدمــن بهتون چقد ماشالاّ گفتمنیافریـده باریکلاّ گفتممن که هـواتونو همیشـه داشتمحتی یه لحظه گشنه تون نذاشتـماما شمـا بازی نکرده باختیدنشستید و خـدای جعلی ساختیـدهر کـدوم از شما خودش خدا شداز ما و آیه های ما جدا شدیه جو زمین و این همه شلوغی؟این همه دین و مذهب دروغی؟حقیقتـاً شماها خیلی پستینخر نبـاشیـن گاو رو نمی پرستیناز تـوی جـم یکی بـُلن شد ایستادبُـلن بـُلن هــی صلوات فرستاداز اون قیافه های پـشـم و پیلیازاون اعُجوبه های چـرب و چـیلیگف چرا هیشکی روسری سرش نیستپس چرا هیشکی پیش همسرش نیستچرا زنا این جوری بد لباسنمردای غیرتی کجا پلاسـن؟خدا بهش گف بتمـرگ حرف نزناینجا که فرقی ندارن مرد و زنیارو کِنِف شد ولی از رو نرفت


حرف خدا از گوش اون تو نـرفـتچشاش می چرخه نمی دونم چشهآهان می خواد یواشکی جیم بشـهدید یه کمی سرش شلوغه خـدایواش یواش شـد از جماعت جدابا شکمـی شبیه بشکه نفتیهو سرش رو پایین انداخت و رفتقراولا چن تا بهش ایست دادنیارو وا نستاد تا جلوش واستادنفوری در آورد واسه شون چک کشیدگف ببرید وصول کنید خوش بشیددلم برای حــوریـا لک زدهدیر برسم یکی دیگه تک زدهاگر نرم حوریه دلگیر میشهتو رو خدا بذار برم دیر میشهقراول حضرت حق دمش گرمبـا رشـوه ی خیلی کلون نشد نـرمگوشای یارو رو گرف تو دستـش

کشون کشون بردویه جایی بستشرشوه ی حاجـی رو ضمیمه کــردنتـوی جهنم اونو بیمه کردنحاجیه داش بـُلن بُـلن غر می زدداش روی اعصـابا تلنگر می زدخدا بهش گف دیگه بس کـن حاجـییه خورده هم حبس نفس کن حاجیایـن همه آدم رو معــطّل نکـنبگیـر بشین این قـده کل کل نکــنیه عا لمه نامـه داریـم نخــوندهتــــــازه ، هنوز کُرات دیگــــه مـوندهنامــه ی تـو پر از کـــارای زشتـــــهکی به تو گفتـه جات توی بهشتــــه ؟بهش جـــــای آدمـــــای بـاحالـــــهولت کنـــــم بری بهش ؟ محالـــــهیادتـــــه کـه چقد ریا می کـــــردیبنده هــای مـارو سیـا مـــی کردیتا یـــه نفر دور و بـرت مـی دیــدیچقد ولا الضّــــا لّینـومـی کشیـدیاین همه که روضه ونوحـه خونـدییه لقمه نون دست کسی رسونـدی؟خیال می کردی ما حواسمــون نیسنظم نظام هستی کشکی کشکی س؟هر کـــــاری کـردی بچــه هـا نوشتنمی خوای برو خـودت ببین تـــو زونکنخلاصـــه ، وقتی یـارو فهمید اینـــهبـــــازم دُرُس نمـی تونس بشینــــهکاسه ی صبرش یه دفـه سر می رفتـــا فرصـتی گیر می آورد در می رفقیـامتـه اینجـــا عجـب جـــــــــاییــهجــون شمــــا خیلـی تمـاشـــاییــهاز یــــه طرف کلــی کشیش آوردنکشون کشون همــه رو پیش آوردنگفتـم اینـــــارو که قطــــــــار کردنبیچـــــاره ها مگـــه چیکــار کــردن؟مــــــــــأ موره گف میگم بهت مــن الانمفسد فی الارض کــه میگن همین هانگفت: اینـــــا بهش فروشی کـردنبـــی پـدرا خــــــدارو جوشی کــردنبنـــــام دین حسابی خــوردن اینهاکـــفر خـــــــدارو در آوردن اینهــــابد جــوری ژاندارکو اینـــا چزونـدنزنــده تـوی آتیش اونـــو سوزوندنروی زمین خـــدایی پیشــه کــردنخون گالیلـــه رو تو شیشــه کــردناگــــه بهش بگی کُلاتــو صاف کنبهت میگـــه بشین و اعتـراف کــنهمیشـــه در حــال نظاره بــــودنشما بگـــــو اینا چی کــــاره بـودن؟خیام اومد یه بطری ام تــو دستشرفت و یه گوشــه یی گرف نشستشحــــاجی بُـلن شد با صـدای محکمگف : ایـن آقـــا بـاید بــره جهنـــمخدا بهش گف تـــو دخـا لت نکــنبــــه اهـل معرفت جسارت نکـــن
MahtaBi KhaNooM | 1782 comments

بگــــو چرا بـــه خون این هلاکـــیاین کـــه نه مدعی داره نـــه شاکـینــه گـرد و خاک کــرده و نـه هیاهـونــــه عربده کشیده و نـــه چاقــــونـــه مال این نــــه مال اونـو بردهفقط عـــرق خــــریده رفتـــه خوردهآدم خوبیـه هـــــــواشو داشتــــماینجا خــــودم براش شراب گذاشتـمیهــــو شنیــــدم ایس خبردار دادننشستـه ها بُــلن شـدن واستـــادنحضرت اسرافیل از اونــــور اومدرف روی چـــارپایــه وچــنتا صـــورزددیــــدم دارن تخت روون میــــارنفرشتـــه هــــا رو دوششــون میـــارنمونده بودم کــه این کیـــه خدایــــــــاتـــو محشـر این کــارا چیـــــه خدایـــافِک می کنید داخل اون تخ کی بــــــــودالان میگم ،یـه لحظه ، اسمش چی بـود؟اون که تو دنیــــــــا مثل توپ صدا کـردهمون کــــه این لامپــارو اختـرا کــــردهمونکه کاراش عالی بــود اون دیگهبگید بــابــا ، تومــــاس ادیسون دیگـهخــدا بهش گف دیگـــه پایین نیـــــــایـــــه راس بـــــرو بهش پیش انبیـــاوقت و تلف نکن تــوماس زود بـــــــروبــه هـر وسیلــه ای اگـــــر بود بــــرواز روی پل نری یــــه وخ مـی افتــیمـیگــم هــــوایی ببرنـــد و مفتــــیباز حاجــی ساکت نتونس بشینــــهگفت کـــه : مفهــــوم عدالت اینـــه؟آخه ادیسون کــه مسلمون نبــــــودایـن بـابـا اهل دیــن و ایمــــون نبــودنــه روضه رفته بود نــه پـــــــــــای منبرنــه شمـر می دونس چیـه نـه خـنجــریــه رکعت ام نماز شب نخــونــــــــــدهبا سیم میماش شب روبه صُب رسوندهحرفــای یارو کــه بـــه اینجــــــا رسیدخـــدا یه آهـــی از تــــــه دل کشیـــدحضرت حق خــودش رو جابجـــــــا کردیــــــه کم به این حاجی نیگا نیگا کـرداز اون نگـاههـای عـــــاقل انـــــدر ـــــ[ سفیه :] شــــو بـاید بیــارم ایـن وربا اینکه خیلی خیلی خستـه هم بـــودخطاب بــــه بنده هاش دوبـاره فرمـــودشمـــا عجب کلّـــه خــــرایی هستیدبـــابــا عجب جـــــونـورایـی هستیـــدشمر اگه بـــــــود آدولف هیتلــرم بودخـنجــر اگـــــر بــود روو ِلــوِرم بــــودحیفه کــــه آدم خودشو پیر کنــــــهو ســـوزنش فقط یـــه جـا گیر کنــهمیگیـد تومـاس من مسلمـون نبـــوداهل نمــاز و دیـن و ایمــــون نبــــوداولاً از کجـــــا میگیــد ایـن حرفــــو ؟در بیــــارید کـلّــة زیــــر بـــرفــــــواون منــو بهتـر از شمـا شنـاختــــهدلیلشم این چیزایــی کــه ساختـهدرسـتـــه گفتـه ام عبـــادت کنیــدنگفتــــــه ام به خلـق خدمت کنیـد؟تومـاس نه بُم ساخته نه جنگ کردهدنیـــارو هم کلـّـــی قشنگ کــــردهمن یـــه چراغ کــه بیشتـر نداشتـماونم تـــو آسمونـا کــــار گذاشتـــمتوماس تو هر اتاق چراغ روشن کردنمیدونید چقــــد کمک به مــن کـردتو دنیـا هیچـکی بـی چـراغ نبـــودهیا اگـرم بـوده ، تــــو بــاغ نبـــــــودهخــدا بـرای حاجــی آتش افــــروختدروغ چرا یه کم براش دلم ســـوختطفلی تو باورش چه قصرا ســــاختهاما بـــه اینجا کـــــه رسیده باختــــهیکی میاد یــــه هاله ایی بــاهاشـــهچقـــد بهش میـــاد فرشتـــه باشــهاومد رسید و دست گذاش رو دوشمدهـــانشـــــو آوُرد کنــــار گـوشــــمگف:تو که کلّه ات پرِقورمه سبزیستوقتی نمی فهمی،بپرسی بد نیستاونکـــه نشستـه یک مقــام والاستمتــرجمـــه ، رفیق حق تعالـــی ستخـودِ خــــدا نیست ، نمـاینده شـــــهمــــورد اعتماده شـــه بنــده شـــــهخــــدای لم یلد کــــه دیدنــی نیسصـداش با این گوشـا شنیدنی نیسشمـــــــا زمینیـــا همــش همینیـــداونــــورِ میـــزی رو خـــدا مـی بینیـدهمینجوری می خواس بلن شه نم نمگف : کـــه پاشو، بـاید بــری جهنــــموقتـی دیـدم منم گــــرفتار شــــدمداد کشیــدم یــــه دفعـه بیدار شدم
message 3: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments اين هم فايل صوتيش
http://www.4shared.com/file/124738685...


message 4: by Sal (last edited Aug 13, 2009 10:14PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments یادآوری شیرینی بود
ممنون


back to top