داستان كوتاه discussion

26 views

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments


اگر قیامتی در کار باشد، خداباورها می‌توانند خداناباورها را مسخره کنند، اما اگر بعد از مرگ همه‌چیز سیاه شد، کاری از دست خداناباورها ساخته نیست. فرصت مسخره‌کردن از خداناباورها گرفته شده است
.


http://pulp-fiction.blogspot.com/2009...


message 2: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments ترجيح ميدهم طوري زندگي كنم كه گويي خدا هست و وقتي مُردم بفهمم نيست، تا اين كه طوري زندگي كنم كه انگار خدا نيست و وقتي مُردم بفهمم كه هست!
آلبر كامو


message 3: by سحر (new)

سحر | 381 comments هر جور که با منطقت جوره زندگی کن
زندگیو سخت نگیر
هر جوری که برات آرامش بخشه
فطرتو کسی نمیتونه منکر بشه پس به خودت رجوع کن ببین چی می خوایی و چی دوست داری
همین


message 4: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments .........


message 5: by Farnaz (new)

Farnaz (farnazm) | 93 comments بماند که خدا باورهای واقعی، هیچ گاه کسی را مسخره نمی کنند.


back to top