داستان كوتاه discussion

20 views
نوشته هاي كوتاه > اومدم اينجا چيكار؟ - آزاده هاظمي زاده

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (last edited Aug 12, 2009 01:23PM) (new)

اومدم گريه كنم و بخندم

اومدم بخورم و بگردم

اومدم كار كنم و كار راه بندازم

اومدم حرف بزنم و گوش بدم

اومدم از هر چي كه دلم ميخواد سر در بيارم

اومدم هر جا رو دلم خواست ببينم

اومدم گاهي هم سر بقيه كلاه بذارم

اومدم منفعت ببرم

اومدم ضرر كنم

اومدم با كلاهي كه سرم ميذارند، ژست بگيرم

اومدم حال كنم

اومدم گاهي دود بخورم و سيگار بكشم

اومدم گاهي بين گلها بشينم

اومدم توي لجن غلت بزنم

اومدم گاهي بيشتر از اوني كه لازمه بخورم

اومدم گرسنگي رو ببينم

اومدم بعضي وقتها هم زير دندونهام طعم طمع رو بچشم

اومدم كتاب بخونم

اومدم چيز بنويسم

اومدم موزيك گوش كنم

اومدم تماشا كنم

اومدم خاطره بسازم

اومدم كوله بار تجربه بردارم

اومدم ناز بفروشم

اومدم نياز بخرم

اومدم بازي كنم

اومدم به درد چشمك بزنم

اومدم راز كشف كنم

اومدم پادشاهي جهان رو تجربه كنم

اومدم دوستم داشته باشند و دوست شون داشته باشم

اومدم نيمه ي گم شده ام رو پيدا كنم، شايدم براي هميشه ولش كنم

اومدم تا وقتش كه شد به مرگ هم لبخند بزنم


message 2: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments اومدم اینجا
که
با یه آدم خوب دیگه
تو دنیا
آشنا شم
.
.back to top