داستان كوتاه discussion

79 views
دانلود كتاب > مجموعه شعر داد نزن در اين آينه كسي نيست - و.م.آيرو

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments خوشم اومد از این نوشته ها
برای دانلود تهییجم کرد

پی نوشت:
اینا شعرن یا نوشته ؟


message 2: by Maryam (new)

Maryam | 28 comments چه هیجان انگیزن این شعرها
مرسی واسه لینک کردنشون


message 3: by Elham (new)

Elham amirian | 22 comments

من در کشوری زندگی می کنم
که همیشه ی خدا سرد است
و صبح ها به جای چای و قهوه، باید ضدِ یخ نوشید،
اما در آن جا مکان گرمی هم هست
مکانی برای لم دادن،
تکثیر معانی داغ
و نوازشِ روح.
و آن مکان هرجایی می تواند باشد
هر جایی
بیرون از شعرِ من!وقتی شعراشو میخونی تو ذهنت میگی ..اااااااا..آره ..اینجوری هم میشه


back to top