داستان كوتاه discussion

20 views
نوشته هاي ديگران > عنوان ندارد

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

عین

پوست کندن

یه پرتقال خونی


message 2: by Ideh (new)

Ideh | 15 comments دوست دارم نوشته های مرضیه رسولی رو


message 3: by Saleh (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1919 comments نوشته ی خوبی بود


مخصوصا اونجا که می گه:
"ببخشید کارت غلط است؟ کارد؟ درست است باید می‌گفتم کارد"
ذهن خواننده رو به یکباره منحرف می کنه و دوباره به صحنه برمی گردونه
من از این ضربه ی ناگهانی لذت بردم
حالا بگذریم که تا قبلش مدام تو ذهنم بود: کارد نه کارت
!


back to top