Dandelion - قاصدک discussion

40 views
خط رااشغال نکنیم

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Matin (new)

Matin ahmadi بیاییم کمتر خطوط قلبمان رااشغال کنیم
شایدخدا پشت خط باشد


message 2: by Nasrin (new)

Nasrin | 12 comments واسه خداهميشه يه خط اختصاصي هست.


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments هلناي عزيز حضورتو خوش آمد مي گم
و اميدوارم بيشتر ببينمت


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments ای خدا غصه نخور از تو فراری نشدم

بعد از آن حادثه در کفر تو جاری نشدم

با وجودیکه به حکم تو دلم زخمی شد

شاکی از آنکه مرا دوست نداری نشدم

ابر را چوب همین سادگی اش ویران کرد

منکه ویرانتر از آن ابر بهاری نشدم

ای خدا غصه نخور باز همین می مانم

من زمین خورده این ضربه کاری نشدم

هرکسی خواست تو رااز من جدا سازد دید

هر چه کردی تو به من از تو فراری نشدمmessage 5: by Nasrin (new)

Nasrin Salahshouri | 12 comments خطوط اشغال مرا دوباره باز می کنند
این آسمان و ابر و این فصل غریب
بائیز فصل من است
فصل من و خدا
ابر که گریه می کند
برگ که زیر بای آدمان
ناله میکند
و آسمان
که گاه صاف و مهربان
و گاه
گرفته است
همه به من اشاره می دهند که قطع کن
خدا بشت خط است.


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments خوش اومدي نسرين عزيز
message 7: by davood (new)

davood heydarzadeh | 4 comments هر روز سه بار زنگ میزند
صبح ، ظهر و شام
عاشق بنده اش هست
با اینکه نیازی ندارد باز هم زنگ میزند
همیشه مراقب هست
او همه را دوست دارد
آیا شایسته نیست زمانی که زنگ زد
مشتاقانه وخالصانه در محضرش حاضر شدmessage 8: by davood (new)

davood heydarzadeh | 4 comments خط اختصاصی(5) 24434


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments آقا داوود خوش اومدي


message 10: by Nazanin1987 (new)

Nazanin1987 | 131 comments گفته هم و باز می گویم

برای خدا خط جدایی کشیده ام، شماره اش را هیچ کس ندارد.

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم
بنده عشقم و از هر دوجهان آزادم

بی ربط بود ولی دلم خواست
به همه عاشقانه ای ها تقدیمش کنم .(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments نازنينم
تقديمت قابل ستايشه
و
خوش اومدي عزيزم


back to top