داستان كوتاه discussion

60 views
نوشته هاي ديگران > بالا و پايين

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Saleh (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1919 comments و عشق چه آسان از آن بالا میفتد تا این پایین


message 2: by Adelle (new)

Adelle | 43 comments شایدم این یه تصور بوده. همیشه پایین بوده و دیگری بس که اونو به سمت بالا هل داده دست وپا شکسته شده؟! کی میدونه


message 3: by Farnaz (new)

Farnaz (farnazm) | 93 comments همه اش تصوراتت بود. نه آن بالا آنقدر دوستت می داشتم و نه این پایین آنقدر ازت متنفر بودم. فقط طی کردن مسیر رادوست داشتم. حالا چه بالا آمدن باشه چه پایین رفتن!!!


back to top