داستان كوتاه discussion

52 views

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Modاين چه کاری بود که کردم؟
اين مد روز بود
مگه نمی دونی؟
تو دنيای کثيف شما آدما همه تابع همين مدها هستن که ...
تو رنگا تيره !!
تو طمع ها تلخ!!
تو گلا هم زردش !!
تو موسيقی غمناکش و
تو عشقا؟
بی وفايی آخرين مدشِ
تو دل ها هم که فرقی نمی کنه فقط بايد نوع سنگش مرغوب باشه

و ...
واسه همين بود که خواستم تو اون کافی شاپ تاريک ببينمت
قهوه ی تلخ رو هم که دوست داری
و اون شاخه گل زرد ؟
دادمش به اون تيکه سفالی که تو سينت شبيه دلِ و
و....
برای هميشه خداحافظ!!!
٬
٬
٬
همين...


message 2: by Sal (last edited Aug 14, 2009 04:05AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments تو رنگ ها: روشنش
تو طعم ها: شیرینش
تو گل ها: سرخش
تو عشق ها: افلاطونیش
تو دل ها: زلالش
؟؟

حالم ازین حرفای خوشکل بهم می خوره

کافی شاپ تاریک / قهوه ی تلخ / گل زرد و دل سنگ واقعی رو ترجیح می دم به حرفای خوشکل پوشالیپی نوشت
:
کاش می شد جمعه ها هیچ کامنتی نذاشت


message 3: by سحر (new)

سحر | 381 comments اگه موندم چشم به راهت عیبی نداره
عیبی نداره چشماتو بستیو گریمو ندیدیو رفتی
اگه مشکلت منم بگو تا خودم برم تو زیادی از سرم عیبی نداره
می خوام از تو بگذرم تو چی اوردی به سرم

اگه حرفات گریه داره اگه بد شدی دوباره عیبی نداره
اگه گفتی نمیخوامت که نیام تو خوابت عیبی نداره
عیبی نداره گذاشتی رفتیو نموندی به پای عهدت

عیبی نداره
مدٍ روزگاره!!

message 4: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments بیا با هم نام گل زرد را هجی کنیم
اگر صبح در راه
دلت خواست بگویی
سلام...
به آرامی بیاد آور..
دل شکسته ات هنگام غروب آنجاست
کنار یک شاخه گل زرد
.
.
.
.
پ . ن
موافقم
کاش می شد جمعه ها کامنت نذاشت
زرد می شن
تلخ می شن
دلتنگ و سرد می شن
.
.


message 5: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Arezo.... wrote: "دلتنگ و سرد می شن"

دلسنگ می شنback to top