داستان كوتاه discussion

41 views
سهم من

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Josef (new)

Josef | 66 comments چند قطره اشک
یک شاخه گل سرخ
نجوایی ارام زیر لب
این تمام سهم من از نبودن من است؟!
قطره اشکهایت را نگاه دار
و گل سرخت را
ونجوایت را
اما
حنجره ات را به پاس نبودنم
به فریادهایی ببخش
که من اکنون از ان ناتوانم
16/5/88
کرمانشاه


message 2: by faranak (new)

faranak | 189 comments فوق العاده بود . لذت بردم ممنون


back to top