بهترین کتابی که خواندم discussion

71 views
السلام

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Aga reza (new)

Aga reza saadatdost | 2 comments Mod
دوستان
یکی این گروه را تاسیس کرده
برای ما دعوت نامه فرستاده
و حالا که ما مهمان میزبانمان شدیم
دیدیم میزبان حالا از گرانی میوه بوده
از گرانی آجیل بوده
یا از ترس شام بوده
خود را دلت کرده و الفرار
ما هم تا برگشتن میزبان با دعوت خودمان رفتیم شدیم مدیر و میزبان
اگر برگشت و دلخور شد
می گیم آقا یا خانم
ما جز امانت داری کاری نکردیم
خودتان دعوت نامه فرستادین
والله به خدا
خلاصه تا من مدیر این گروهم
بیایین هرچی دل تنگتان می خواهد بنویسید
راجع به کتابهای خوب و ناخوب

آقا مرحمت زیاد


message 2: by Melika (new)

Melika (mlkp3000) | 3 comments :))ok...eyval...cheghadamke hame del tangeshun dar bare topicet pore!!:)


back to top