داستان كوتاه discussion

58 views
174

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (last edited Aug 09, 2009 12:44AM) (new)


message 2: by [deleted user] (last edited Aug 12, 2009 07:00AM) (new)

بجوشید بجوشید که ما اهل شعاریم

بجز عشق بجز عشق دگر کار نداریم

در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک

بجز مهر بجز عشق دگر بذر نکاریم

نیفتیم بر این خاک ستان ما نه حصیریم

برآییم بر این چرخ که ما مرد حصاریمback to top