Dandelion - قاصدک discussion

37 views

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 2: by Saeedeh (new)

Saeedeh mosavi | 268 comments هر وقت كه دلت يه آغوش بي دغدغه خواست
آغوش مادر بهترين جاست


message 3: by Nasim (new)

Nasim آره سعیده جون
منم موافقم(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments ولد توآغازیست برای یه دنیا مهربانی

تولد همه خوبیهاست

تولد تمام زیبائیهای زندگی

امروز روز توست

امروز برایت زیباترین گلهای دنیا را خواهم آورد


message 5: by Farhad Taheri (new)

Farhad Taheri (FarhadTaheri) هر نفس می گویم بهترین مامن دنیا که دلم گرم به آن خواهد بود
و ز هر حادثه در آن همه مان، حس رهایی داریم
و زمان در آن جاریست
و روح نوازش آن را قبله معهود قرارش داده

نیست جایی به جز آغوش تو ای مادر من


message 6: by faranak (new)

faranak | 36 comments آغوشي پر عشق ....
ايثار محبت بدون توقع ، بدون دلگيري
آغوش مادر ....
back to top