داستان كوتاه discussion

94 views
نوشته هاي كوتاه > يك بعد از ظهر جمعه

Comments Showing 1-20 of 20 (20 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ArEzO.... (last edited Aug 07, 2009 01:57PM) (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments زن به مرد نگاه می کند
.
.
.
.
مرد از گوشه چشم به دختر باریک اندام میز مقابل


message 2: by [deleted user] (last edited Aug 07, 2009 02:00PM) (new)مرد تو فكر شب جمعه است
.
.
.
زن فكر خوردن كله پاچه تو صبح جمعه


message 3: by ArEzO.... (last edited Aug 07, 2009 02:04PM) (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments مردنگاهش به لباسهای زن، به یاد روزهای خوش لباسی زنش آه می کشد
.
.
.
.
زن با یاد انگشتر درخشان خانم دوست ،آه می کشد
.
.
.
بچه به مادر و پدر خاموش نگاه می کند
غذا را نجویده قورت می دهد
تا آه بکشد


message 4: by ArEzO.... (last edited Aug 07, 2009 02:21PM) (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments مرد به فکر ادامه ء بوسه
.
.
.
زن می پرسد اول بگو دوستم داری؟


message 5: by [deleted user] (new)

زن :چرا به مامان من نگفتی بمونه شام؟

مرد:تو حق نداری پشت سر مادر من حرف بزنی؟

منشی :بیا اینجا من هم مامانتم هم باباتم

مرد:مامان بابا کین فقط تو


message 6: by Shahrzad (last edited Aug 09, 2009 08:11AM) (new)

Shahrzad (222225) | 43 comments مرد جلوی آینه به موهایش ور می رود.
زن : کی برمی گردی؟
مرد : معلوم نیست ؛جلسه ام طولانیه.
زن : آخه امروز که تعطیله!
مرد : کار که تعطیلی نداره عزیزم؛
منتظر من نمون .
شامت رو بخور و بخواب


message 7: by Wanna (new)

Wanna مرد تا 3 ی نصف شب بیرون می ماند
.
.
.
زن به فکر گرفتن دکتراست
گور بابای مرد


message 8: by Maryam (new)

Maryam | 28 comments مرد مست کرد
.
.
.زن از پنجره بیرون پرید
...
فیلم تمام شدmessage 9: by Faeze (last edited Aug 09, 2009 11:29AM) (new)

Faeze | 487 comments

مرد دیروقت دزدکی در رو باز میکنه و داخل میشه
.
.
زن بعد انتظاری طولانی بدون جواب سلام به اتاق میره و در رو می بنده
.
.
شمع هایی که شعله های آخرشونه، با یه هدیه رو میز باقی می مونن


message 10: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments مرد به دوست دخترش فکر می کند
.
.
.
.
.
زن به تختخواب جدا شده اش فکر می کند


message 11: by Wanna (new)

Wanna مرد در جمعی از حقوق زنان صحبت می کند
.
.
.
زن فکر می کند چرا مرغ همسایه غازه؟


message 12: by Wanna (new)

Wanna زن تظاهر می کند برایش مهم نیست مرد کجاست
.
.
.
مرد مورد نظر در دسترس نمی باشد


message 13: by Sal (last edited Aug 12, 2009 11:03PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments زن به روزهای خوش ِنامزدی فکر می کند

مرد به روزهای خوش ِبعد از طلاق


یکی هم پیدا بشه آروغ بزنه ... لطفا


message 14: by Wanna (new)

Wanna مرد و زن می خواهند از هم جدا بشن

نقطه سر خط


message 15: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments مرد پشیمان:دستش را جلو می آورد
زن وفا ندیده :چندشش می شودmessage 16: by Wanna (last edited Aug 26, 2009 02:25PM) (new)

Wanna مرد و زن با هم آشتی می کنند
.
.
.
اما هنوز یاد نگرفته اند اشتباهتشان را تکرار نکنند . غرور دارند


طيبه تيموري | 659 comments مرد با خودش دارد كلنجار مي رود كه چه توضيحي براي دير آمدنش بدهد
زن اما منتظر سخني نيست، فقط به اين فكر مي كند كه اين مرد لعنتي پس كي ميرود


message 18: by [deleted user] (new)

زن: تکیه بر آرنج، خیره به پنجره و گوش به صدای باد
مرد: زیر چشمی و کنجکاو خیره به زن


message 19: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments زن کلمات را قطار کرده
.
.
.
.
مرد خیلی پیشتر، در ایستگاه اول از قطار پیاده شده


message 20: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments زن سكوت
مرد سكوت
واپسين ساعات يك روز بدون دعوا


back to top