داستان كوتاه discussion

41 views
نوشته هاي كوتاه > اگر او میخواست

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Rose (new)

Rose | 449 comments سالها، نه شاید قرنهاست که خود را شماتت میکنم که اگر بیشتر دوستش داشتم و بیشتر تلاش میکردم شاید هنوز کنار من بود امروز درویش رهگذری از کنارم گذشت و سوالی پرسید که جوابی برایش نداشتم و تنها برحماقت خویش خندیدم.رهگذر آرام پرسید:اگر او حتی به اندازه تو تلاش میکرد امروز در کنارت نبود؟


message 2: by [deleted user] (new)

قشنگي دنيا به آخرشه. به همه ي چيزهايي كه تموم ميشن و تو رو جا مي ذارن.


back to top