Dandelion - قاصدک discussion

12 views

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by (setareh).ساینا (last edited Aug 06, 2009 04:36AM) (new)

(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments مرد مو سفید وقتی رسید که دخترک می خندید.
خنده هایش را دید و به خود لزرید.
قرارداد خرید کلیه را امضا کرد و چکش را هم کشید.
خارج که شد ، نفسی کشید و خندید.
دخترک ماند و چک و پس انداز سه ماه فاحشگی .
او هنوز برای خرید قلب انتظار می کشید
....!


message 2: by Matin (new)

Matin ahmadi آفرین ساینا خیلی خوب بود


back to top