داستان كوتاه discussion

63 views
من دلم تنگ است مي‌داني؟

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by MahtaBi KhaNooM (last edited Aug 06, 2009 04:58AM) (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments

من اينجا بس دلم تنگ است


نميدانم تو ميداني ، نه هر سازي و بل هر آنچه ميبينم بد آهنگ است


تو هم؟

-------------------

نميدانممي‌آيي که يک ره‌توشه برداريم؟قدم در راه بي برگشت بگذاريم؟ببينيم آسمان هيچ‌کجا آيا به اين رنگ است؟!‌

:(به اقتباس از شعر مهدي اخوان ثالثmessage 2: by Ashkan (last edited Aug 06, 2009 05:29AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments در پاسخ به مهتابی خانم عزیز

نمیدانم!؟ چه گویم؟!؟
افسوس کین جهان با سیاست پیشگانش پر نیرنگ است
نه اینجا، که در هر جا
آسمانش همین رنگ است
آزاد مردم در مسلخ زندان
نفسها خسته و محبوس
ولی حاشا که آزادی
چنین در بند جای نتواند
همان باشد، بهارم گفت
داستان آب و سنگ است


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments

چه فرقی می کند بر ما
اگر جایی دگر، هر جا
زمین و آسمان رنگ دگر باشد
نمی دانم
اگر جای دگر هم آسمان پر رنگ و بی رنگ است
اگر آنجا کسی هم مثل من، امروز، دل تنگ است
چه سودی می کند بر ما؟
به زیر آسمانی این چنین از ظلمت آکنده
دمی آسودگی ننگ است


بیا ای دوست
بیا ره توشه را بگذار
بیا دست مرا برگیر
بیا با من قلم بردار
بیا تا آسمان خانه را رنگی زنیم از خون
بیا نقشی زنیم از عشق
بیا تا آبی ِروشن بر این "شب آسمان" پاشیم
بیا تا آسمان ِخانه را نقاش، ما باشیم


message 4: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
ممنون لذت بردم
کار همتون زیبا بود


back to top