داستان كوتاه discussion

88 views

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (last edited Aug 05, 2009 05:13PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments

هام(پسر): نامرد چرا منو به وجود آوردی؟
نگ(پدر): نمی‌دونستم
هام: چی؟ چی رو نمی‌دونستی؟
نگ: این که اون می‌شه تو


آخربازی/ساموئل بکت/بهروز حاجی‌محمدی

http://ankleofthegiraffe.blogspot.com...

message 2: by [deleted user] (new)

Zainab wrote: "همشون همین اشتباه رو می کنن
خنده داره
! "


به نظرم بايد بگيم همه شون هميشه ريسك مي كنند كه در بيشتر مواقع بهش ميگن اشتباه
:)
-------------
جالب بود صالح مرسي


message 3: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments آخربازی
.
.
من ماتم
مات


message 4: by [deleted user] (last edited Aug 07, 2009 02:32PM) (new)

Arezo.... wrote: "آخربازی
.
.
من ماتم
مات"

.
.
.
كاش كيش ام نمي كردي


message 5: by Aga reza (new)

Aga reza saadatdost | 21 comments خیلی هم دلش بخواد
.
.
از من بهتر پسر گیرش میاد؟message 6: by faranak (new)

faranak | 189 comments ولي اين خود ما هستيم كه ثابت مي كنيم اشتباه بوده ايم يا خير


message 7: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Modمن زاده ی شهوت شبی چرکینم
در مکتب عشق کافری بی دینم

آثار شب زفاف کامیست پلید
خونی که فشرده در دل خونینم


message 8: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Behzad wrote: "
من زاده ی شهوت شبی چرکینم
در مکتب عشق کافری بی دینم

آثار شب زفاف کامیست پلید
خونی که فشرده در دل خونینم"یاد این افتادم
:
چیستم من؟ زاده ی یک شام لذت بار
ناشناسی پیش می راند درین راهم

روزگاری پیکری بر پیکری پیچید
من به دنیا آمدم بی آنکه خود خواهم


back to top