داستان كوتاه discussion

54 views
نوشته هاي كوتاه > گرگ و گله - آزاده هاظمي زاده

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

آه از امروز كه گرگها دسته دسته به گله مي تازند و گله هيچ ندارد كه بدان تكيه كند... نه مهر چوپاني كه هدايتش كند و نه سگي كه پاسداريش كند!
چه كند جز كه به چمنزاري سبز دل خويش شاد كند؟
آه اگر اين چمن را دست زمان زرد كند، گله را ديگر چه دلگرم كند؟message 2: by Ashkan (last edited Aug 05, 2009 07:05AM) (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments والا چی بگم!؟ فکر کنم چوپان هست و نمی دونم چرا دروغگو از آب درآمده اتفاقا برخلاف آن که گفتی مهر چوپانی نیست می خوام بگم اتفاقا میگه که خیلی هم مهر ورزه!؟


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments ما را به رخت و چوب ِشبانی فریفته
این گرگ، سالهاست که با گله آشناست


message 4: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments صالح عزیز قرینه بجایی بود. لذت بردم


message 5: by Josef (last edited Aug 09, 2009 11:29AM) (new)

Josef | 66 comments از غم هجرمکن ناله وفریاد که دوش
زده ام فالی وفریاد رسی می ایدmessage 6: by roshanak (new)

roshanak | 10 comments وقتی چمنزار زرد بشه، گله یاد میگیره که خودش رو با شرایط تطبیق بده و اونوقته که گله رشد می کنه و خودش رو ارتقا میده و باز اونوقته که میشه از گله انتظار کارهای فوق العاده داشت یا خارق العاده. گله برای بالندگی احتیاج به چوپان نداره ولی چون تا بحال چیزی جز این ندیده، به ذهنش خطور نکرده که میتونه روی پای خودش بایسته. اما از این به بعد یاد میگیره که باید به خودش تکیه کنه و اونوقته که حتی گرگ هم یارای مقابله با اون رو نخواهد داشت و هیچ سگ گله ای، گله رو بهتر از خود گله نمیشناسه...1


message 7: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Modیه دل خسته و یک درد بزرگ
یه دونه بره و یک گله ی گرگ
یه دونه بهار و صدهزار خزون
یه عالم ابر سیاه تو آسمون

نه یه چوپونی که هی هی ای کنه
نه یه دلسوزی که گریه ای کنه
نه مسافری که روزی بمونه
نه پرنده ای که چیزی بخونه

با این رفیقای نیمه راه
آخرای وقت اینهمه راه
گرگا نشسته در کمین
با دندونای آهنین

نه وقت برگشتن دارم
نه دل خود کشتن دارم
...
...


back to top