Dandelion - قاصدک discussion

10 views
هیچکس به اندازه کافی شهامت نداردکه تنها باشد

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Matin (new)

Matin ahmadi ازتنهایی میترسیم.درتنهایی هیچ چیزمعنی ندارد.نمیتوانیم برای خودمان زندگی کنیم وهمین اوضاع درمورد دیگران نیزصدق میکند


(setareh).ساینا ستاره (sainaahmadigmailcom) | 687 comments گاهی وقتها تو تنهایی همه چیز با معنی میشه
حتی زندگی
..back to top