داستان كوتاه discussion

64 views
نوشته هاي ديگران > عاشقيت در پاورقی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Saleh (new)

Saleh Rezaei nasab (rezaeinasab) | 1919 comments ممنون از این انتخاب
لذت بردم


message 2: by Ava (new)

Ava | 100 comments عاشقیش، عاشقیم یا اصلن همون عاشقیت در =اورقی. یا نه! مثلن همون عاشقیت . شاید یهو این کتابو تو کورنتلی ریدینگ من دیدی.


back to top