داستان كوتاه discussion

57 views
نوشته هاي كوتاه > كتك مي خواي ؟

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments بچه : بابا دفعه قبل باتوم خوردم
بابا : باید دوباره گوشت را بپیچونم
بچه : دیگه باتوم برام دردی نداره


message 2: by ArEzO.... (last edited Aug 03, 2009 12:47PM) (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments بابا می گی چیکار کنم؟
نخورم می شم مثل تو!
باید همش زور و جبر بجوم
تا موهام بشه مثل دندونای ریخته ام...


MahtaBi KhaNooM | 1782 commentsمن ميخورم ...ببينيد هيچ ضرري نداره
شما هم بخوريد


message 4: by roshanak (new)

roshanak | 10 comments بچه: بابا خب یه کم تنوع لازم داشتم!!!1
باتوم دیگه مزه نداره، گاز فلفل و گاز اشک آورم که دیگه ته مزش گس شده، گفتم حداقل تیر بخورم ببینم این چه جوریه


message 5: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments گلوله خوردنیه
خوراندنی نیست


message 6: by سحر (last edited Aug 04, 2009 07:10AM) (new)

سحر | 381 comments بابایی می خواستم طمع اینم بچشم که بفهمم دوستام واسه چی میرن سراغش
گفتم حتما باید خوش مزه باشه که مثل نقل و نباتی که تو جشنا پخش می کنن ،هی بهمون تعارف می کردن


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments

topic: نوشته هاي كوتاه > كتك مي خواي ؟


آرهmessage 8: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments مهتابي خانوم چرا كتك مي خواي مگه چي شده ؟ دختر


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments

خوردم :)) دير پرسيدي


message 10: by Maryam (new)

Maryam | 28 comments بابا:) حالا اینو که خوردم دسر چی داری برام


back to top