داستان كوتاه discussion

38 views
بيقرار - معيني كرمانشاهي

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

من اين شب زنده داري دوست دارم
پريشان روزگاري دوست دارم
بشهر من ز من بيگانه تر نيست
همين دور از دياري دوست دارم
بيابان را كه خلوتگاه انس است
چو آهوي فراري دوست دارم
بپاي خويشتن برخاستن را
بدون دستياري دوست دارم
نظر بازم ز هر گشن گلي را
چو مرغان بهاري دوست دارم
ترا هم با همه نامهرباني
عزيزم آري آري دوست دارم
باميد وصالت زنده ماندم
من اين چشم انتظاري دوست دارم
بدامانت چو آويزم به مستي
ز خود بي اختياري دوست دارم
براي ديدنت رخصت نخواهم
من اين بي بند و باري دوست دارم
نميگيرم بيك جا يكدم آرام
چو طوفان بيقراري دوست دارم


message 2: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
این جزو معدود شعرای کرمانشاهی که من همیشه ترانه وار واسه خودم زمزمش می کنم
ممنون
راستی دوستان کسی می دونه که کتاب ای شمع ها بسوزید تجدید چاپ شده یا نه ؟
می خوام اگه نسخه چاپیش نیست شروع کنم به تهیه پی دی اف ش


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments "ترا هم با همه نامهرباني
عزيزم آري آري دوست دارم"

این گفتنش آسونه
اما در واقع خیلی سخته
خیلی خیلی خیلی خیلی


back to top