داستان كوتاه discussion

70 views
نوشته هاي ديگران > اعتراف می‌کنم که دادگاه رسمي است

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments


اعتراف مي‌كنم
تمام دوستان من
فريبكار و خائن‌ند.

اعتراف مي‌كنم
تمام دوستان خائنم
مرا فريب داده‌اند.

اعتراف مي‌كنم
تمام عمر
دوست تمام دوستان خائن و فريبكار بوده‌ام.

اعتراف مي‌كنم
تمام اعتراف‌هاي من
بر اساس دستخط بنده بوده است.


اعتراف می‌کنم
که دستخط بنده نیز
دستخط بنده بوده است
.

http://ebnemahmood.blogfa.com/post-55...message 2: by [deleted user] (new)

هنگامي که گفتند / من زنداني نيستم / باور نکن !
آنها روزي / مي پذيرند / هنگامي که گفتند، /آزاد شد هام
باور نکن / آنها يکي از همين روزها مي پذيرند اين دروغي بيش نيست
هنگامي که گفتند، /من از حزب بريده ام / باور نکن /آنها روزي وفاداري مرا مي پذيرند
هنگامي که گفتند / من در فرانس هام / باور نکن
اگر گذرنامه دروغين ام را / نشانت دادند / باور نکن
هنگامي که عکسي از تنم را / به تو نشان دادند /باور نکن
وقتي گفتند ماه، ماه است /باور نکن
اگر به تو گفتند ماه، ماه است / و اين صداي من است / و اين امضاي من است پايين اعترا فنامه
اگر گفتند درخت، درخت است / باور نکن /باور نکن
هر آنچه به تو گفتند / به هر آنچه سوگند خوردند / هر آنچه را نشان دادند / باور نکن
و آخرين لحظه / آنگاه که / سررسيدند / و گفتند / جسدم را بشناسي
و تو مرا ديدي / و آن صدا گفت: / او را کشتيم
حرامزاد ه بي مايه را / او مرد
لحظه اي که گفتند / که من / حتما.
بي ترديد / بي ترديد مُرده ام؛ / باور نکن / باور نکن / باور نکن


message 4: by M.H.R (new)

M.H.R (MHRr) | 313 comments گاليله در سال 1633 در دادگاه كليسا اعتراف كرد:
در هفتادمین سال زندگی در مقابل شما به زانو درآمده ام و در حالی که کتاب مقدس را پیش چشم دارم و با دستهای خود لمس می کنم توبه می کنم و ادعای خالی از حقیقت حرکت زمین را انکار می کنم و آنرا منفور و مطرود می نمایم
message 6: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments من هم اعتراف میکنم که از اول خلقتم یک اسب بوده ام ولی پشیمانم که در مدتی از زندگیه پر غفلتم خلافش را ثابت کردم و در همینجا عرض ارادت و قدردانی میکنم از کسانی که به من کمک کردند تا پی به اشتباهاتم ببرم و به همگان بگویم من همیشه یک اسب بودم که در دوران غفلت و خیانتم به جای سواری دادن به ملت قهرمانم حواسشان را با حرکات ناموزونم که گمان میکردم موزون است پرت میکردم من شیهه های تحریک کننده سر میدادم ولی به حدی از بلوغ و فهمیدگی رسیده ام که برای ریا نشدن حتی دیگر شیهه نمیکشم و اگر احساس شدیدی به تخلیه اصواتی پیدا کنم عرعر میکنم تا مبادا خران گمان برند که زبانم لال من از آنها برترم...شیهه و حرکات موزون و ناموزون از اشتباهاتم بود که امیدوارم بخشوده شود من اعتراف میکنم که گاهی با بعضی خران اسبان و حتی انسانها قدم به خارج مزرعه ام گذاشتم و اکنون که آن لحظات را به یاد میآورم عرق شرم بر بسیاری نقاطم پدیدار میشود و در آخر اعتراف میکنم من به دروغ میگفتم که علوفه های خارج مزرعه خودمان خوشمزه تر است من اعتراف میکنم که گذشته زشت و شرم آوری داشتم که حتی از یادآوریه بسیاری از آنان عاجزم چرا که به خاطر عذاب وجدان شدید دکتر متخصص اعصاب دام به من قرصهایی میدهد که با خوردنش یادآوریه گذشته برایم دشوار است


message 7: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments من اعتراف می کنم
ترس
آدم را
بزدل می کند


message 8: by [deleted user] (new)

من اعتراف می کنم

که اعتراف داده ام

اعتراف ندهم
message 9: by سحر (new)

سحر | 381 comments اعتراف می کنم به هر آنچه که ندیدم
اعتراف می کنم به همان چیزی که تو می خواهی بشنویmessage 10: by Mahsa (new)

Mahsa | 18 comments اعتراف میکنم تا کنون آنگونه که میخواستم نزیستم

اما

از این پس

بهترین شیوه را بر خواهم گزید
message 11: by Mahsa (new)

Mahsa | 18 comments اعتراف می کنم زندگی آنقدر جوانمرد نیست که
تاب ما را در برابر واژه ها
بیان کند
باید سکوت را شکست

گاهی باید سخت ترین حرف ها را گفت


back to top