داستان كوتاه discussion

54 views

Comments Showing 1-12 of 12 (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

:))
خوشگل بود
اما چرا کتکش میزنه؟
کانالش غیر اخلاقی بوده؟message 2: by Sal (last edited Aug 02, 2009 03:16PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments
چند دقیقه ی بعد
:

پسرکم
بابایی رو ببخش
بابایی وقتی دروغ می شنوه دیوونه میشه
نمی دونه داره چیکار می کنه

پ.ن:
آخه تقصیر بچه چیه؟
.
.
آخه
تقصیر مرد چی بود؟


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments غیر انسانی بوده کانالش
کانالهاش


message 4: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments جالب بود و گويا


message 5: by MahtaBi KhaNooM (last edited Aug 03, 2009 02:08AM) (new)

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments
مرد تلويزيون را روشن ميکند

تـُــــف _

مرد تلويزيون را براي هميشه خاموش ميکند


رسانه ميلي*


message 6: by [deleted user] (last edited Aug 03, 2009 12:24AM) (new)

چون تلوزیون روشن نمی شود

مردفکر می کند بچه خراب کرده است

درست عین دیسک

کامپیوتر

رادیو

و سیم در آمده جاروبرقی


message 7: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
و از فردای آن شب دیگر کسی ستاره ها را نمی بیند
همه کز کرده و عبوس عرض پیاده روها را در شانه هایشان گز می کنند
از فردای آن شب
...MahtaBi KhaNooM | 1782 comments Behzad wrote: "و از فردای آن شب دیگر کسی ستاره ها را نمی بیند
همه کز کرده و عبوس عرض پیاده روها را در شانه هایشان گز می کنند
از فردای آن شب
...
"نه جوونم همچينم نيست...خيلي از آدماي ساده دارن به اين باور ميرسن که شلوغي هاي اخير اغتشاش و آشوب بوده. واقعا
خدا پدر ژپتو رو بيامرزه...بنده خدا نميدونست با خلق پينوکيو ، هر نسلش بدتر از نسل قبل ميشه...حيف که نميشه به مرده بد و بيراه گفت!!!!اmessage 9: by M.H.R (new)

M.H.R (mhrr) | 313 comments MahtaBi KhaNooM wrote: "Behzad wrote: "و از فردای آن شب دیگر کسی ستاره ها را نمی بیند
همه کز کرده و عبوس عرض پیاده روها را در شانه هایشان گز می کنند
از فردای آن شب
...
"


نه جوونم همچينم نيست...خيلي از آدماي ساد..."
متاسفانه!


message 10: by Behzad, دیوونه (last edited Aug 03, 2009 04:24AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
MahtaBi KhaNooM wrote: "Behzad wrote: "و از فردای آن شب دیگر کسی ستاره ها را نمی بیند
همه کز کرده و عبوس عرض پیاده روها را در شانه هایشان گز می کنند
از فردای آن شب
...
"


نه جوونم همچينم نيست...خيلي از آدماي ساد..."
من گفتم هیچ کسی با بی کس ها کاری ندارمmessage 11: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments حتما بچه داشته سر و صدا میکرده و نذاشته بابا جان اخبار بشنوه
شاید هم بابا از برادران نوازشگر بوده


message 12: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments چقدرتنهاست
یک پنجره گشودهء دم دست
کنار
دست سرد تگرگ....


back to top