شعر سـپـيـد discussion

33 views
بانو و آخرين كولي سايه فروش

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod
هاي بانو
خواب ديدم
در كوچه ها
رازهايم را مي فروشند
لبخند مي خرند
راست است كه مي گويند
لبخند
درخواب شگون ندارد؟

"كيكاووس ياكيده"


message 2: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod
تا
نقش قلب بر سينه ات را روفو مي كنم
فالـي بـخر

خيالـم
رفته است
با سـمور عريانـي كه از شانه هايت گريختmessage 3: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod


كاري كن كه ساحل
روياي رسيدن به تو نباشد
در دريا
چاره جز
عاشق بودن
نيست


message 4: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod

بغض اناري فاش شد
تا سقف اتاق من
ستاره باران شود

message 5: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod

لولاي شكسته ي در را عوض مي كنم
در را باز مي كنم
مي گويـم
بـانـو
خوش آمدي
اگر نبودي
در را مي بندم
دوباره باز مي كنم
message 6: by Hadi (new)

Hadi | 130 comments Mod


مي ترسم از سگ ِهـمسايه
دنبالـم مي كند
يكي از هـمين قفس ِمن
برايش بسـاز
.تا آدم شـود


back to top