Ang Banal na Aklat ng mga Kumag Ang Banal na Aklat ng mga Kumag discussion


6 views
Hunyo 2016: Postmodernismo

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

Maliban sa buwan ito ng mga single. Buwan din ito ng postmodernismo ng Pinoy Reads Pinoy Books. Dahil sa buwan na ito babasahin natin ang isang postmodernismo nobela sa Pilipinas. ;)


message 2: by [deleted user] (new)

Bago tayo magsimula sa mismong pagtalakay sa aklat. May mga tanong muna ako tungkol sa tema natin sa buwan na ito:
1. Base sa mga nabasa ninyo, ano ang postmodernismo o post-modernism para sa inyo? Ano-ano ang mga libro na nabasa ninyo na naka-angkla sa teryang ito?
2. Masasabi niyo bang postmodernismo ang buhay ninyo? ang mukha ninyo? ang lovelife ninyo?

DAHIL ITO AY POSTMODERNISMO DITO NAGTATAPOS ANG BOOK DISCUSSION NA ITO...


message 3: by [deleted user] (new)

MaNiNiWaLa ba kayo na dito nagtatapos ang book discussio na Ito? Pakisagot ang mga tanong...


back to top