داستان كوتاه discussion

52 views
گفتگو و بحث > آيا افلاطون راست گفت

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

مهدی عناصری  عناصری | 414 comments آن‌ها که هوشمندتر از آنند که وارد دنیای سیاست شوند،

محکوم‌اند که توسط نادانان اداره شوندmessage 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments نه زیاد

آن‌ها که هوشمندتر از آنند که وارد دنیای سیاست شوند،
:
احتمال داره که توسط نادانان اداره شوند
یا
اگه توسط نادانان حکومت شدند گله نکنند
یا... چه می دونم


message 3: by Maryam (new)

Maryam | 158 comments آنها که وارد دنیای سیاست میشوند سیاستمدارترین آدمها هستن وآنها که خود را در آن حفظ میکنن هوشمند ترین سیاستمدران
؟


message 4: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments هوشمند اوست که جوابت را ندهد یا بگوید افلاطون چه کاره حسن است که بزرگتر از دهانش سخن میگوید؟و نیز هوشمند شخصیست که در شرایطی خاص و ویژه از دنیای سیاست خارج میشودالبته اگر در این دنیا از پشت به رویش قفل نشده باشد.و معلوم نیست اینگونه هوشمندی ها ذلت و پستیست و یا حسن و صفتی نیکو؟!پیدا کنید سیب زمینی فروش را


مهدی عناصری  عناصری | 414 comments کوروش جان مثل اینکه افلاطونه ها


back to top