داستان كوتاه discussion

50 views
156

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments 1
زین دو هزاران من و ما / ای عجبا من که منم
2
زندگی گاهی به همین زیباییه
3
و به همین عظمت
4
به کجا چنین شتابان
؟back to top