داستان كوتاه discussion

54 views
نوشته هاي ديگران > گزار/سهراب

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maryam (new)

Maryam | 158 comments باز آمدم از چشمه خواب،کوزهء تر در دستم.
مرغانی میخواندند. نیلوفر وا میشد.کوزه تر بشکستم،
در بستم
ودر ایوان تماشای تو بنشستم.message 2: by [deleted user] (new)

مرسي. از اين انتخاب خوب.
من عاشق اين شعرشم


message 3: by سحر (new)

سحر | 381 comments ممنونم مریم جون
کلا عاشق سهرابم!


back to top