داستان كوتاه discussion

55 views
هواي گريه

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (last edited Jul 08, 2009 12:38PM) (new)

دلم گرفته، اي دوست! هوايِ گريه با من
گر از قفس گريزم- کجا رَوَم- کجا- من

کجا رَوَم- که راهي- به گلشني ندانم
که ديده بَرگشودم- به کنجِ تنگنا- من

نه بَسته ام به کس دل- نه بسته کس به من دل
چو تخته پاره بَر موج- رَها- رَها- رَها- من

زِِ من هَر آن که او دور- چو دل به سينه نزديک-
به من هَر آن که نزديک- ازو جدا- جدا- من

نه چشمِ دل به سوئي- نه باده در سبوئي
که تر کنم گلوئي- به يادِ آشنا- من

زِ بودنم چه اَفزود- نبودنم چه کاهد
که گويدم به پاسخ که زنده ام چرا من

ستاره ها نهفته اند- در آسمانِ اَبري
دلم گرفته، اي دوست! هواي گريه با من ...

هواي گريه
آلبوم نسيم وصل
همايون شجريان

لينك دانلود
http://www.4shared.com/file/116806874...message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments این قطعه رو بسیار دوست دارم
تو یه برهه مکرر گوش می دادم

البته همایون شجریان چهار بیت از این شعر رو خونده


message 3: by [deleted user] (new)

saleh wrote: "این قطعه رو بسیار دوست دارم
تو یه برهه مکرر گوش می دادم

البته همایون شجریان چهار بیت از این شعر رو خونده"


بله حق با شماست :)


message 4: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments ممنون آزاده جون زيبا و پر محتوا
..!!*!


back to top