Hội Thích Đọc Sách discussion

107 views
Chung > Người đua diều (Khaled Hosseini)

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Băng Dũng (new)

Băng Dũng (bangdung) | 8 comments Có bạn nào đang đọc Người đua diều không?


message 2: by Tsukuru (new)

Tsukuru (xuanthuit) | 3 comments Có, mình đọc xong rồi, rất đáng đọc đó bạn :)


message 3: by Băng Dũng (new)

Băng Dũng (bangdung) | 8 comments Hi Thu, mình h mới đang đọc, đến đoạn Amir quay về Kabul tìm con của Hassan rồi/
hay quá trời, sâu sắc, nhân văn


message 4: by Băng Dũng (new)

Băng Dũng (bangdung) | 8 comments Mình cũng đang xem phim, cậu xem phim chưa, phim dở quá, nhạt/ ai chỉ xem phim mà ko đọc thì thật tiếc


message 5: by Tsukuru (new)

Tsukuru (xuanthuit) | 3 comments Mình down phim về rồi mà chưa xem, thấy chấm điểm cũng cao mà hè. Nhưng đương nhiên phim thì khó có thể bằng truyện rồi hehe. Vậy nên lúc nào mình cũng cố gắng đọc sách trước khi xem phim


message 6: by Nina (new)

Nina | 3 comments mình cũng đang đọc cuốn này, mới tới đoạn Hassan chạy đi cướp diều sau khi chiến thắng.


back to top