Bookaholic discussion

38 views
Member chia sẽ writing

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Anh (new)

Anh Vo  (vovietanh) | 1 comments Chào mọi người,

Mình nghĩ người mê đọc thì ai cũng có những ý tưởng viết lách cho riêng mình, do đó ngoài việc thảo luận về sách và cùng đọc sách thì việc cùng viết và chia sẽ những tác phẩm của bản thân cũng nên xem là một hoạt động bổ ích.

Việt Anh xin xung phong với tác phẩm đầu tiên https://www.goodreads.com/story/show/...

Looking forward to reading your works :)


message 2: by Nghia (new)

Nghia Nguyen (thongthaidihoc) | 1 comments Cảm ơn bạn. :D


back to top