داستان كوتاه discussion

72 views
دانلود كتاب > بیگانه‌ای بر لب رودخانه

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

بیگانه‌ای بر لب رودخانه

نوشته: پال توئیچل
ترجمه: هوشنگ اهرپور


http://www.4shared.com/file/115844034...


message 2: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
ممنون از اين انتخاب خوب.


message 3: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments این کتاب توی کتاب فروشی ها پیدا نمی شود
مانند دیگر کتابهای این نویسنده قدغن است
مگر آشنا باشد و کپی شده اش را بدهند
ممنونم آزاده جان از این دانلود
آیا به جز دندان ببر و اکنکار و بیگانه ای بر لب رودخانه کتاب دیگری هم از این نویسنده داری؟
برای دانلود البته
(:


message 4: by [deleted user] (new)

Mehdi wrote: "ممنون از اين انتخاب خوب."

اميدوارم مفيد واقع شه


message 5: by [deleted user] (last edited Jul 04, 2009 03:14AM) (new)

Arezo.... wrote: "آیا به جز دندان ببر و اکنکار و بیگانه ای بر لب ر..."

آرزوي عزيز بدليل حجم زياد ساير كتابها، دو ديگر از كتابهايش را ميتوانم برايتان قرار دهم.
با پوزش فراوان


back to top