داستان كوتاه discussion

39 views

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Rose (new)

Rose | 449 comments ممنون از انتخابت دوست من


message 2: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments زینب عزیز سایت خود شماست؟
شعر بسیار پر مفهومی ست
و نو
متشکرم


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments
حقیقت
انکار ناشدنی ست


زیبا بودmessage 4: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
می دونی
بعضی وقتا که به بعضیا می گم برو گم شو بیرون
یعنی لطفا بیا بغلم کن
باور نمی کنی ؟
به درک
اصلا برو گم شو بیرونback to top