دکتر علی شریعتی discussion

52 views
َشین - عین

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Katayoun (new)

Katayoun | 7 comments "هر کسی که به حج مشرف شده باشد می داند که عمق سفر روحانی حج مخصوصا اگر کمی بیشتر به تفکر به حج باشی تا رعایت احکام، خواهید دانست"

این افاضاتی که فرمودید نظر شخصیه یا کارشناسی ؟message 2: by Mohammad (new)

Mohammad Yousefvand | 1 comments albate shoma darbareye in harfatoon sanadi darin.vali man fekr nemikonam ke shariati az khamenei ya amsale ishan tamjid(be an nahvi ke shoma goftid)karde bashand.chera ke osulan doctor ahle tabaghebandi(classification)mardom nabud.


back to top