داستان كوتاه discussion

30 views
تو را خوانم - آ‍زاده هاظمي زاده

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

الهي هر نفس دردي ست در سينه
ز تنهايي هاي بسيارم.
وليكن من چه دلشادم.
وليكن من چه خرسندم.
تو را هر دم بخوانم من
تو را هر دم به ياد آرم.
الهي اين چنين بودم
تو دردي دلنواز دادي.
اگر من بي تو مي بودم
مرا اينجا چه مي دادي؟
الهي يار من مي باش
كه من هر دم تو را خوانم
نه با اين دل به تنهايي
به هر ذره فرا خوانم
كه در هر ذره پنهانيmessage 2: by [deleted user] (new)

خدایا


back to top