داستان كوتاه discussion

31 views

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments میدونی که می تونم زیر پام لهت کنم؟

پس چرا نمی کنی؟

چون اراده ی من بر این نیست

خوبه حالا باید برم دیگه

کجا؟

کار دارم

کار و زندگی تو منم لقمه هایی که بر می داری من بهت می دم لباسی که می پوشی از منه خواب سبکی که می کنی من بهت هدیه دادم

پس چرا تا این حد غمگینم؟

چون خودت می خوای

پس اراده ی تو کو؟اراده کن که من شاد باشم . مثل لباس و غذا و فرش...اراده کن شاد باشم

از من بخواه تا اراده کنم

باید برم کار دارم

بخواه الان بخواه

اراده ی تو لازمه ش اراده ی منه پس چه نیازی به گردش کار
این چنینی؟

...

نیستی؟

...

هوم باید برم ؛ کار دارم


message 2: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments مغلطه بود برادر ;)
ضمنا ایمان ابتداش شکه!
بعله
:)


message 3: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments حالا که فکرشو میکنم میبینم ایمانم ضعیف شده:))


message 4: by abbal (new)

abbal | 20 comments منظورتان تأكيد بود: محسن-
داستان بحث جالبي داشت بحثي كه اغلب خانواده ها دارند فكر خوبي داشتي بنفشه


message 5: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments این بحث خانواده ها نبود
در هر حال ممنون که مطالعه کردید
:)


message 6: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments من متوجه مطالب زیادی نشدم
اما حدس میزنم نوعی گفتگو با خدا بوده


message 7: by abbal (new)

abbal | 20 comments ببخشيد ،درست است متوجه شدم
بنظر شما آيا چيزي هست كه بتوانيم به آن بيانديشيم، و به صرف انديشيدن بر ما معلوم شود كه آن چيز در جهان خارج وجود دارد؟فيلسوفان مايل اند به اين پرسش جواب مثبت بدهند زيرا كار فيلسوف اين است كه امور جهان را با انديشيدن دريابد نه با مشاهده، اگر پاسخ پرسش مثبت باشد ، پس ميان انديشه ي محض و واقعيت پلي هست و اگر نباشد ، نيست


message 8: by banafshe (new)

banafshe (banafshe65) | 550 comments خیلی طول کشید تا بفهمم چی نوشته اید.
من بلد نیستم سخت بنویسم و بلد نیستم سخت فکر کنم
شاید بعدها یاد گرفتمش

اما

میان هرچه من به آن نیاز دارم و واقعیت یک رابطه هست
و من به خدا محتاجم
و خدا واقعیت محض است


back to top