داستان كوتاه discussion

43 views

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Matin (new)

Matin (matin31) | 23 comments کاغذای نقاشی شده شو رو سنگفرش پارک به ردیف چیده بود.
رو چارپایه تاشویی نشسته با چندتا قلم مو ویکی دوتا جعبه مدادرنگی

وآبرنگ نقاشی میکشید................

قیمت این نقاشی چنده؟

کدومو میگی؟

همونیکه آسمونش سیاهه!

اون فروشی نیس...سفارشیه..یکی دیگه رو انتخاب کن!..................

پسرم این نقاشی فروشیه ؟

کدوم یکی؟

همونیکه آسمونش آبیه!

اون خیلی گرونه.

می خرمش.

برگه چکی ازجیبش درآورده دست پسرک داد.بیا ..هرچقدردلت خواست توش بنویس.پسرک نگاهی به برگه چک انداخت .قلم موش روبرداشته روی

برگه چک آبی کشید.message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments زیبا بود

یعنی هنوز کسی پیدا میشه که واسه ی یه آسمون آبی چک سفید بده
؟


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments قیمت این نقاشیه چنده؟
کدوم؟
همون که آسمونش رنگ نداره، خالیه
این و می گی؟ این اشان تیونه


message 4: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments دلنشين بود متين عزيز
..!!*!


message 5: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments saleh wrote: "
یعنی هنوز کسی پیدا میشه که واسه ی یه آسمون آبی چک سفید بده
؟"

دقیقاً این سوال از ذهن منم گذشت
نکته دوم گویا مسن بود خریدار این آسمون گرونقیمت
به هرحال جالب بود، ممنونmessage 6: by [deleted user] (new)

خیلی نوشته ء نازی بود

مرسی


back to top