داستان كوتاه discussion

16 views
مشکل درد عشق را حل نکند مهندسی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (last edited Jun 07, 2009 01:04PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments
[image error]


نوروز هشتاد و هشت مبارک رو خیلی جدی نگیرید لطفا


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments حضرت سعدی باید از قبر مبارک برخاسته توضیح مبذول بفرماید
برام جالب بود که شیخ اجل جامعه ی مهندسین رو هم فراموش نفرموده اند

در کل گذشته از اشکال مقاومت مصالح، با قلب تیر خورده ی پایین تصویر ارتباط عمیقی برقرار نمودم

توضیح دادنی هم نیست


back to top