داستان كوتاه discussion

24 views
نوشته هاي ديگران > بلدم _ افشين اعلاء

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Modبلدم شعر بگويم
بلدم قصه بخوانم
بلدم خستگي ات را
به سلامي بتكانم

بلدم پاك و مرتّب
بزنم شانه به مويم
بلدم آينه باشم
بلدم راست بگويم

بلدم لانه بسازم
ببرم پيش كبوتر
بلدم بيست بگيرم
بدهم هديه به مادر

بلدم روي لب تو
گل لبخند بكارم
بلدم مردم دنيا
همه را دوست بدارم


message 2: by سحر (last edited Jun 01, 2009 08:32AM) (new)

سحر | 381 comments :) بهت تزریق شده یا خودت یاد گرفتی!!!؟!
انتخاب خوبی بود دیوونه!!


message 3: by Rose (new)

Rose | 449 comments قشنگ بود
یاد سادگی دنیای بچگی افتادم
این چیزایی که بلد بودنشون خیلی ساده بنظر میاد خیلی هم ساده نیست


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments چقدر خوب که بلده

مخصوصا راست گفتنش و


message 5: by Maryam (new)

Maryam | 158 comments خوش به حالش


back to top