داستان كوتاه discussion

31 views
129

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 2: by Rose (new)

Rose | 449 comments طراوت زندگی


message 3: by [deleted user] (new)

آقا قبول نیست

کرم این گیلاسه پس کو؟


message 4: by Maryam (new)

Maryam | 158 comments امروز گوشوارهایم را شستم کمی غبارآلود شده بود


message 5: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments صدای فرو دادن آب دهن و چطوری می نویسن
؟
!


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments

دلم سبز است و ميدانم که فردا باز ميگردد...ء

و فصل تازه اي در زندگي آغاز ميگردد!!!ا


back to top