داستان كوتاه discussion

27 views

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Saeed (new)

Saeed (saeedasyn) | 79 comments روی برف زانو زد و به آرامی کفشهای دوستش را از پایش در آورد. با شنیدن صدای زوزه ی گرگ ها به این نتیجه رسید که این صدا را به زوزه ی خمپاره ای که دوستش را کشت ترجیه می دهد.


message 2: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments داستانک زیبا و کاملی بود.
ترجیح
:)


message 3: by Saeed (new)

Saeed (saeedasyn) | 79 comments ممنون. با موبایل این پست رو گذاشتم و امکان تغییرش رو ندارم... :)


message 4: by Zeinab (new)

Zeinab | 3 comments سلام
خوب بود
موفق باشید


back to top