داستان كوتاه discussion

34 views
120

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Maryam (new)

Maryam | 158 comments آن مرد کجا میرود با آن سگ زرد؟


message 2: by Maryam (new)

Maryam | 158 comments ترکیب رنگها فوق العادست


message 3: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments اینجا کجاست؟//
آب...بیابان...مرد
شاید او به دنبال خوشبختی می گردد
.
.
..!!*!
message 4: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments گویا
دشت و دریاست
که ترکیب شده
از نگاه مردی که رفتن را دوست دارد
آنهم تنها با سگی که برایش از زندگی جامانده


message 5: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments Maryam wrote: " آن مرد کجا میرود با آن سگ زرد؟ "

آن سگ كجا ميرود با آن مرد؟


message 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Maryam wrote: " آن مرد کجا میرود با آن سگ زرد؟ "
آن مرد آمد
آن مرد در باران آمد

اما

آن مرد رفت
آن مرد با آن سگ رفت
آن سگ زرد بود
آن مَرد، مَرد بود
!


back to top