ایمان بیاوریم به آغازِ فصلِ سرد ایمان بیاوریم به آغازِ فصلِ سرد discussion


135 views
forogh farokhzad

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by shokaran (last edited Aug 25, 2016 11:35AM) (new) - added it

shokaran va tanha forogh migoyad
ey marg az on labane khamoshat
yek bose javedane mikhaham


message 2: by Cyrus (last edited Aug 25, 2016 11:41AM) (new) - rated it 5 stars

Cyrus هزار خواهش و آيا
هزار پرسش و اما
هزار چون و هزاران چرای بی زيرا
هزار بود و نبود
هزار شايد و بايد
هزار باد و مباد
هزار کار نکرده
هزار کاش واگر
هزار بار نبرده
هزار بوک و مگر
هزار بار هميشه
هزار بار هنوز
مگر تو ای همه هرگز
مگر تو ای همه هيچ
مگر تو نقطه پايان
به اين هزار خط ناتمام بگذاری
مگر تو ای دم آخر
در اين ميانه تو
سنگ تمام بگذاری
قیصر امین پور


message 3: by Aryan (new)

Aryan Shamloo و مرگ ، زير چادر مادر بزرگ نفس مي كشيد
و مرگ ، آن درخت تناور بود
كه زنده هاي اين سوي آغاز
به شاخه هاي ملولش دخيل مي بستند
و مرده هاي آن سوي پايان
به ريشه هاي فسفريش چنگ مي زدند
و مرگ روي آن ضريح مقدس نشسته بود
كه در چهار زاويه اش ، ناگهان چهار لاله ي آبي
روشن شدند.


back to top