Rumi دوستداران شمس ,مولوی discussion

11 views
خوشبختی در چیست و کجا آنرا بیابیم؟

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by f. (last edited Jan 30, 2008 11:18AM) (new)

f.  | 1028 comments Mod

در این تاپیک نظر ارزشمند دوستان گروه در مورد

خوشبختی در چیست و کجا آنرا بیابیم؟

را مورد پرسسش قرار میدهیم تا یافته های آنان را در این رابطه بدانیم

ما زبالاییم و بالا میـــرویم
ما زدریاییم و دریا میرویم

ما ازآنجا و از اینجا نیستیم
ما زبیجاییم و بیجـا میرویم

خوانده ای انا الیه راجعون
تا بدانـــی که کجاهامیرویم

اختر ما نیست در دور قمر
لاجــــرم فوق ثریا میرویم


message 2: by f. (new)

f.  | 1028 comments Mod
by Roya 12 hours, 51 min ago

خوشبختی
خوشبختی نامه‌ای نیست که یک روز، نامه‌رسانی، زنگ در خانه‌ات را بزند و آنرا به دستهای منتظر تو بسپارد.
خوشبختی، ساختن عروسک کوچکیست از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر...
به همین سادگی،
به خدا به همین سادگی؛
اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد نه هیچ چیز دیگر...
خوشبختی را در چنان هاله‌ای از رمز و راز، لوازم و شرایط، اصول و قوانین پیچیده‌ی ادراک‌ناپذیر فرو نبریم که خود نیز درمانده در شناختنش شویم...
خوشبختی همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده است...

كودكی
از خدا پرسید خوشبختی را کجا میتوان یافت
خدا گفت ان را در خواسته هایت جستجو کن
و از من بخواه تا به تو بدهم با خود فکر کرد و فکر کرد
گفت اگر خانه ای بزرگ داشتم بی گمان خوشبخت بودم
خداوند به او داد
گفت اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت ترین مردم بودم
خداوند به او داد
اگر ..... اگر ....... و اگر........
اینک همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود
از خدا پرسید حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم
خداوند گفت باز هم بخواه
گفت چه بخواهم هر انچه را که هست دارم
گفت بخواه که دوست بداری
بخواه که دیگران را کمک کنی
بخواه که هر چه را داری با مردم قسمت کنی
و او دوست داشت و کمک کرد
و در کمال تعجب دید لبخندی را که بر لبها می نشیند
و نگاه های سرشار از سپاس به او لذت می بخشد
رو به آسمان کرد و گفت خدایا خوشبختی اینجاست
در نگاه و لبخند دیگران
back to top