داستان كوتاه discussion

25 views
107

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by ستاره (last edited May 02, 2009 11:19PM) (new)


message 2: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments گاهی وقتا با دیدن یک عکس لحظاتی هم که شده
دردهام فراموش میکنم
..!!*!


message 3: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
جا مانده است چیزی جایی
که هیچگاه دیگر
هیچ چیز،
جایش را پر نخواهد کرد...
نه موهای سیاهُ
نه دندانهای سفید

پناهیmessage 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments هی کوچولو
اینکه جلوته یه بیراهه ی بزرگه
یادت باشه
گول نخوری


back to top