Hội Thích Đọc Sách discussion

180 views
List sách cho Teen

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Tam (new)

Tam Nguyen (tamhn) | 160 comments Mod
Bạn nghĩ truyện gì bổ ích nhất cho lứa tuổi teen hiện nay?
Nếu bạn đang hoặc đã từng đọc cuốn sách nào bổ ích mà bạn thấy phù hợp với teen thì hãy add và cùng thảo luận nhé.
Ban đầu là mấy cuốn sách mình đã đọc và thấy rất thích :D

Link: http://www.goodreads.com/list/user_vo...


message 2: by Thảo (new)

Thảo (headoles) | 6 comments Không rõ thế nào gọi là "sách cho teen"? On Liberty và Jane Eyre là "sách cho teen" sao? :")


message 3: by Martin (new)

Martin Whiters | 7 comments Theo mình thì là:
_Tôi tài giỏi, bạn cũng thế
_Truyện Nguyễn Nhật Ánh
_Anh chàng Hobbit
_Làm nên ( 400 điều trường học không dạy bạn)
(Mình mới chỉ biết có nhiêu đây thôi)


message 4: by Tam (last edited Jun 02, 2013 05:05AM) (new)

Tam Nguyen (tamhn) | 160 comments Mod
Thảo wrote: "Không rõ thế nào gọi là "sách cho teen"? On Liberty và Jane Eyre là "sách cho teen" sao? :")"

"bổ ích" cho teen mà chị :D


message 5: by Tam (last edited Jun 02, 2013 05:11AM) (new)

Tam Nguyen (tamhn) | 160 comments Mod
Martin wrote: "Theo mình thì là:
_Tôi tài giỏi, bạn cũng thế
_Truyện Nguyễn Nhật Ánh
_Anh chàng Hobbit
_Làm nên ( 400 điều trường học không dạy bạn)
(Mình mới chỉ biết có nhiêu đây thôi)"


cậu vào add books to the list rồi vote nhé :D


back to top