داستان كوتاه discussion

42 views
نوشته هاي كوتاه > دروغ، صد در صد خارجی

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
این منشع میگیره از اینکه هنوز واسه خودت یک دیدگاه روشن نداری
هنوز تکلیفت رو با خودت نمی دونی
نمی دونی از چی خوشت میاد یا از چی نه
تا حذب باد فاصله ای نداری
هرچه سریع تر جای پاتو مشخص کن نبی عزیز


message 2: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
اینی که تو میگی ماله حذب باد نیست


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments بی خیال

حزب نه حذب
;)


message 4: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
saleh wrote: "بی خیال

حزب نه حذب
;)"


:">
خجالت کشیدم


message 5: by سحر (new)

سحر | 381 comments دیوونه wrote: "saleh wrote: "بی خیال

حزب نه حذب
;)"

:">
خجالت کشیدم "

آخیmessage 6: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments دیوونه عزیز خجالت نداره
من دیدم حزب و اینجوری هم مینویسن
حذب
;)
...!!*!


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments ديوونه....يادته يه باز درباره خجالت کشيدن آقايون چي گفتم بهت؟! بازم که ميگي خجالت که!ا


back to top