داستان كوتاه discussion

43 views
نوشته هاي ديگران > حمایت از هیچ

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (last edited Apr 01, 2009 07:49PM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments داشتم به خودکشی فکر می کردم.
به نتیجه نرسیدم. گفتم سکه بندازم.
سه بار.
شیر: مرگ ، خط: زندگی.
فعلا دوبار شیر اومده و من میخوام سومی رو بندازم و منتظر یه معجزه بمونم


منبع:
http://pashmoddin.wordpress.com/2009/...
که گویا فیلتره


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments معجزه ای که می گه همینه
منتظر معجزه است


message 3: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
با سکه یا بی سکه
با یا بی شیر یا خط
هممون داریم خودمونو میکشیم
تا به یه جایی برسیم
وقتی نمی رسیم هم مجبور میشیم
خودمونو بیشتر بکشیم
هی بکشیم
بکشیم
بکشیم


message 4: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments .....


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments :-<

همه به مرگ فکر ميکننند

همه ميميرند

و همه وقتي مرگشون نزديک ميشه از مرگ فرارميکنند

قانون عجيبيه....و خنده دار

جرئت داري خودکشي کن!ا :-|


message 6: by ستاره (new)

ستاره (sisily_clfyhoocom) | 437 comments !!جرائت نداری
اگه داشتی منتظر معجزه نمی موندی
؟؟؟...


message 7: by Rose (new)

Rose | 449 comments اگه بگرده حتما تو تصویر اون شیره یه خط پیدا میشه که بهونه ی زندگی بشه این که معجزه نمیخواد معجزه وقتی لازمه که به این حرف هدایت برسی:
چقدر هولناک است وقتی مرگ آدم را پس میزند


message 8: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments منتظر موندن برای سومی هم یک جور مرگه


back to top